Pierogi Ladies 2.0

  • 247tickets venue
No. 8, Lane 283 Jiaozhou Lu, near Xinzha Lu Jing'an District Jing'an Shanghai Shanghai
Venue name: Pierogi Ladies 2.0
Contact:
WeChat: Pierogi Ladies 2.0
English address: No. 8, Lane 283 Jiaozhou Lu, near Xinzha Lu Jing'an District Jing'an Shanghai Shanghai
Chinese address: 胶州路283弄8号, 近新闸路 静安区 上海 上海